ජපන් සිහින පෙන්වා මුදල් ගැරූ කතක් කොටු - සත් වසරකට පෙර Cia අනාව‍රණය කරලා - Hiru News 24-02-24