රට රැකියා ජාවාරම්කාරියක් කොටුකරගත් Cia මෙහෙයුම - Hiru News 04-12-19