කීත් නොයාර් පැහැරගැනීමේ සිද්ධියට බුද්ධි අංශ නිලධාරියෙක් Cid අත්අඩංගුවට 24-08-19