ගෝල්ෆේස්වල පැලපැදියම් වූ අරගලය - පහරදීමට එරෙහිව Cidයේ විමර්ශන - Hiru News 14-05-22