එන්නත් කුප්පි පැමිණිලිවලට නිසි විමර්ශන නැතැයි Cidය ඉදිරිපිට පොල් ගහලා - Hiru News 21-11-23