රට අවදානමෙන් මුදන්න - Gmoa ගෙනෙන යෝජනාව - Hiru News 08-04-20