මෝදර දී පොලිසියට එල්ල වූ ප්‍රහාරය - Hiru News 16-10-21