අන්තවාදය කොතන ද - එතන කිසිම නිදහසක් නෑ - Hiru News 06-12-21