තිරිසනෙක් තලාදැමූ ගලේවෙල මල් කැකුළ - Hiru News 02-08-20