ඔයෙන් ජලය ගත් ගොවීන්ට - නියම වූ දඩ මුදල - Hiru News 24-02-21