ජනපති නිලධාරීන්ට පිළිවෙළ කියා දෙයි - Hiru News 17-09-20