වරකාපොළදී ගැටුණු හමුදාව සහ පොලිසිය - Hiru News 24-06-22