ලියුම් ලියන සජිත් - කැමති නෑ කිව්වෙ නෑ - Hiru News 14-05-22