නයි පිඹිනවා නෙවෙයි - මේ ගෑස් එකේ සද්දේ - Hiru News 29-11-21