ලංකා බැංකුවේ නව සභාපති - වැඩ භාර ගනියි - Hiru News 25-01-23