ස්මාරක ඉදිකිරීම සඳහා ජනපතිගේ අවධානය - Hiru News 26-09-23