පාවෙන ගමන් අරගල කරන්න - ඒකට මගේ නම දාන්න - Hiru News 07-08-22