වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වූ දෙවන වර කියවීම - Hiru News 22-11-20