ගුවන්තොටේ ලිහිල් පද්ධතිය - රට අවදානමේ - Hiru News 29-11-21