කාලගුණය නිසා බිඳ වැටුණු බලාපොරොත්තු - Hiru News 14-05-22