බම්බලපිටියෙන් හමු වූ නාදුනන මළ සිරුර - Hiru News 23-11-20