තරග පාවාදීමේ චෝදනා ලැබූ සචිත්‍රට ඇප - Hiru News 26-09-23