ඡන්දය දාන්න එන අයට මැකොස ලබාදුන් උපදෙස - Hiru News 02-08-20