හම්බන්තොට මන්දපෝෂණය ගැන හෙළිදරව්වක් - Hiru News 23-09-22