ගම්මුන්ගේ උත්සාහයෙන් පාරක් හැදු ගමක් - Hiru News 26-05-23