කන්නත් නැති නිසා වැසිකිළි අකැප වතුකරය - Hiru News 01-12-22