කීරි සම්බා ටොන් ලක්ෂයක් රටින් ගෙන්වයි - Hiru News 21-11-23