දින දින දැඩි වෙන තෙල් ඉල්ලන ධීවර විරෝධය - Hiru News 18-08-22