මීඩියාවලට ලීක් වුණ දයාසිරිලාගේ ලිපිය - Hiru News 19-09-23