දේව්ගැති ජෙරමිගෙන් අධිකරණයට පෙත්සමක් - Hiru News 27-05-23