ආයුධ සමඟ සැකකරුවෙකු බලපිටියේදී අල්ලයි - Hiru News 18-10-20