ඔක්තෝබර් අග වන විට - දවසෙන් භාගයක් කලුවරේ - Hiru News 23-09-22