වැට පැන්න සද්ධන්තයා බිලි ගත් පිය සෙනෙහස - Hiru News 18-08-22