අපි රිෂාඩ් සරණ යන්නේ නැහැ - උදය ගම්මන්පිල - Hiru News 18-10-20