හුස්ම දුන් ඖෂධ - හිඟයට හේතුව ඩොලර් නෙමෙයි - Hiru News 07-07-22