පළිගැනීම හමුවේ උණුසුම මතු වූ - හිරු සලකුණ - Hiru News 23-02-21