තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් දිවයිනට - Hiru News 02-08-20