අභිනව මහ නායක හිමි මුල්වරට කළ ප්‍රකාශය - Hiru News 22-11-20