ලංකාවට උපකාර කරන්න චීනයෙන් පොරොන්දුවක් - Hiru News 24-06-22