වරාය සේවකයන්ගේ වර්ජනය ගැන අවසන් තීරණය අද - Hiru News 02-08-20