තවත් ළමා අපයෝජනයක් - දැරියක් කළ හෙළිදරව්ව - Hiru News 23-07-21