වගා ළිඳට වැටුණු තුන්පත් රෑන ගොඩට හිය හැටි - Hiru News 24-06-22