රත් වූ පොහොර පෝළිම - හොඳ කරනකොට බාධා වැඩියි - Hiru News 18-06-21