විදෙස් රැකියාවලට යන්න ඉන්න අයට පණිවිඩයක් - Hiru News 18-08-22