දයාසිරිගේ මහලේකම්කමට ලක්ෂ පනහක ඔට්ටුවක් - Hiru News 19-09-23