පැය දෙකකට වරක් වෙන අපයෝජනය - විපක්ෂය නිහඬයි - Hiru News 23-07-21