විමර්ශනයකට ගිය පොලිස් ජීප් රථයකට පහර දීලා - Hiru News 23-07-21