මෝටාර් උණ්ඩයක් පිපිරීමෙන් - තරුණයෙක් මරුට - Hiru News 06-12-21