කඩු රැගෙන තෙලිප්පලෙයි හෙල්ලූ කුඩු කල්ලිය - Hiru News 05-12-23