පාන් ලොරියේ ආ මාරයා සිසුවාට මරු කැඳවූ හැටි - Hiru News 26-05-23